Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Төвлөрсөн болон бие даасан инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдардаг өрх Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Төвлөрсөн болон бие даасан инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдардаг өрх The number of households living in apartments with full supply of centralized and independent engineering
2. Салбар Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ Infrastructure,
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 10 жил тутамд, Хүн ам, орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр төвлөрсөн болон бие даасан инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Based on population and housing census in every 10 years, the number of households living in apartments with full supply of centralized and independent engineering.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал 10 жил тутамд, Хүн ам, орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр төвлөрсөн болон бие даасан инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Based on population and housing census in every 10 years, the number of households living in apartments with full supply of centralized and independent engineering.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн ам орон сууцны тооллого National Statistical office of Mongolia, Population and Housing census of mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2015--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3500_005V1