Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлт Births, deaths and natural increase per 1000 population
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Хүн амын төрөлт, нас баралтын тооны зөрүүгээр тухайн жилийн хүн ам өссөн (буурсан)-ийг харуулах коэффициент бөгөөд түүнийг суурин хүн амд эзлэх хувиар илэрхийлнэ. The margin between number of births, deaths refer to population increase (decrease) in a given year coefficient and that is expressed by percentage of resident population.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Хүн амын төрөлт, нас баралтын тооны зөрүүгээр тухайн жилийн хүн ам өссөн (буурсан)-ийг харуулах коэффициент бөгөөд түүнийг суурин хүн амд эзлэх хувиар илэрхийлнэ. The margin between number of births, deaths refer to population increase (decrease) in a given year coefficient and that is expressed by percentage of resident population.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/10/11
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_001V1