Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирлаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирлаар AGRICULTURE MARKET by quarter
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөө аж ахуйн биржийн үндсэн үзүүлэлт Agriculture market
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2013.01.01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Санхүүгийн зохицуулах хороо
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2022.05.17
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_001V3