Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРЭГ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРЭГ
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргийн тоог ойлгоно. Understands the number of cases decided by the Court in accordance with the Law on Family of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргийн тоог хамруулж тооцно. In accordance with the Family Law of Mongolia, the number of cases decided by the Court are included.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2020-04-05
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_041V1