Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бойжуулсан төлийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бойжуулсан төлийн тоо Number of survival
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бойжин торниж буй төлийг хэлнэ. Refers to an young animal being reared
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал Төлийн бойжилтын хувийг гаргахдаа бойжуулсан төлийн тоог нийт гарсан төлийн тоонд харьцуулан 100-аар үржүүлнэ. A survival percentage is egual to the number of young surviving animals divided by the total births and multiplied by 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1971-10-18
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж мян.тол tous.heads
10. Эх үүсвэр Мал тооллого Livestock census
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Болормаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-06
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_006V2, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_008V1