Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НАС БАРАЛТ, бүс аймаг, нийслэл, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НАС БАРАЛТ, бүс аймаг, нийслэл, сараар DEATHS, by regions, aimags and the capital
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн хугацаанд нас барсан хүний тоог байршлаар илэрхийлнэ. The number of deaths during the period is expressed by location.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд нас барсан хүний тоог байршлаар илэрхийлнэ. The number of deaths during the period is expressed by location.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-21
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_027V2,https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_027V3