Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хилээр нэвтэрсэн зорчигчид Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хилээр нэвтэрсэн зорчигчид Inbound and outbound passengers
2. Салбар Аялал жуулчлал Tourism
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн дотоодын болон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг хамруулна. It covers Mongolian citizens and foreign passengers who have crossed the border of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 ) Methodology for Indicators of Tourism Statistics (Order ?01/180 of Chairperson of NSO on November 29, 2011)
6. Тооцох аргачлал Хилээр орсон, гарсан нийт зорчигчдын тоог боомтоор ангилан гаргана. The number of inbound and outbound passengers is dis-aggregated by border crossings
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1995--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Аялал жуулчлалын статистик Tourism statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_001V2