Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд Foreign workers with labour contract
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлж буй гадаадын иргэн нь цалин хөлс, орлого олох зорилгоор хөдөлмөр эрхэлж буй ажиллагчид болон төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага, шашны байгууллагад цалин, хөлс, орлого олох зорилгогүйгээр сайн дурын ажил хийж байгаа хүмүүс юм. Foreign workers with labour contract in Mongolia are people including persons in employment work for pay or profit and persons in volunteer work without pay or profit at non-governmental organizations, international humanitarian organizations and religious organizations.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Гадаад иргэдэд ажил эрхлэх үйлчилгээг “Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай” хууль, Засгийн газраас тухай бүр батлан гаргадаг гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авахтай холбоотой тогтоол шийдвэрийн хүрээнд үзүүлдэг. “Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн 15.2-р заалтын дагуу "C" ангиллын визээр гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай гэрээ болон уригч талын хөдөлмөрийн гэрээгээр ирсэн гадаадын иргэдэд ажил эрхлэх зөвшөөрөл олгож байна. Foreign workers were provided employment services under Law on Labour migration and Resolutions, which is approved by the government related to the Law on receiving Labour force and specialists from abroad in every time. According to the articles 15.2 of the Law of the Legal Status of Foreign Citizens, foreign workers get permission for labour contract for visa classifications "C"
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016..
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Ministry of Labor and Social Protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Даваажаргал
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2022.08.30
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_39V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_41V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_40V1