Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2019 он) Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2019 он) EMPLOYEES OF ESTABLISHMENTS, by group of wages and salaries and share to total (2019)
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 320000 төгрөг хүртэл, 320 001 - 500 000, 500 001 - 700 000, 700 001-900 000, 900 001-1100 000, 1100 001-1300 000, 1300 001-1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 8 бүлгээр ангилж гаргана. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сард 320000 төгрөг (гурван зуун хорин мянган төгрөг) байхаар шинэчлэн тогтоосон. Group of wage and salaries: Less than 320 000, 320 001 - 500 000, 500 001 - 700 000, 700 001-900 000, 900 001-1100 000, 1100 001-1300 000, 1300 001-1 500 000 and more than 1 500 001 thousand togrogs. It was resolved to increase the minimum wage up to MNT 320000 thousand (three hundred and twenty thousand) per month from January 1st 2019.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал) Methodology for Indicators of Labor Statistics (Order ? A-09/ A-08 Chairperson of NSO and Minister of Foreign Affairs 08 on January 17, 2019)
6. Тооцох аргачлал НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 320000 төгрөг хүртэл, 320 001 - 500 000, 500 001 - 700 000, 700 001-900 000, 900 001-1100 000, 1100 001-1300 000, 1300 001-1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 8 бүлгээр ангилж, бүлэг бүрт хамаарах ажиллагчдын тоо, дүнд эзлэх хувийг тооцно. Group of wage and salaries: Less than 320 000, 320 001 - 500 000, 500 001 - 700 000, 700 001-900 000, 900 001-1100 000, 1100 001-1300 000, 1300 001-1 500 000 and more than 1 500 001 thousand togrogs.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-00-00
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар General Authority for Social Insurance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-30
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_037V3