Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, аймаг, нийслэлээр INFANT MORTALITY, by sex, by aimag and the capital
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Амьд төрсөн 1000 хүүхдэд ногдох, нэг хүртэлх насандаа /0-364 хоногтой/ эндсэн хүүхдийн тоог илэрхийлнэ. Нэг хүртэлх насны хүүхдэд 0-11 сар 28 хоногтой хүүхдийг хамруулна (Амьгүй төрөлт болон зулбалтыг оруулахгүй). Indicates the number of deaths per 1000 live-born children (0-364 days old). Children under one year are 0-11 months old 28 days (excluding dead birth or miscarriage).
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд нэг хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоог тухайн жилд амьд төрсөн хүүхдийн тоонд харьцуулж, 1 000-аар үржүүлнэ. Calculate the number of deaths per one year of age in the current year by multiplying by 1,000.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хүн амын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн судалгаа, Хүүхэд хөгжил судалгаа, 5 жил тутам; Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн тайлан (ҮСХ), Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын Үйл ажиллагааны тайлан, Хүн амын өвчлөл, эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), сар, жилээр тооцно. Reproductive Health Survey, Child Development Research, Every 5 Years; Monthly and annual reports of the National Population Movement (NSO), Aimag and City Health Organization's Action Report, Monthly Morbidity and Mortality Information (MoH), Months and Years.
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3300_008V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_014V4, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_014V2