Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Номын сангийн суудлын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Номын сангийн суудлын тоо Number of seats for public libraries
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн номын сангийн зураг төсөвт тусгагдсан ашиглагдаж байгаа суудлын тоогоор тодорхойлно. Number of seats used for the library is determined by the number of seats in the budget.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал ) Methodology for Main indicators of Cultural statistics (Order ?01/144 of Chairman of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд ашиглагдсан суудлын тоогоор илэрхийлнэ. Number of seats used in that year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_008V1