Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Амаржсан эхийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Амаржсан эхийн тоо Mothers delivered child
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант хугацаанд төрсөн эхийн тоог хэлнэ. The number of mothers delivered child during the reporting period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд төрсөн эхийн тоог хэлнэ. The number of mothers delivered child during the reporting period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Ministry of health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-11
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_017V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_017V3, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_017V2