Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хуульчдын тоо, насны бүлгээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хуульчдын тоо, насны бүлгээр LAWYERS, by age group
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Монголын хуульчдын холбоо Bar association of Mongolia
4. Тодорхойлолт Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй этгээдийг ойлгоно. A person with a licence to carry out professional activities.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Нийт хуульчдын тоог насны бүлгээр ангилан харуулна. The total number of lawyers is shown by age group.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-04-05
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр МХХ-ны Хуульчдын нэгдсэн бүртгэл
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-05
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_037V3