Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нэг ажиллагчид ногдох ДНБ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нэг ажиллагчид ногдох ДНБ Gross domestic product per employed
2. Салбар Бүтээмж Productivity
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөрийн бүтээмж нь нэгж хөдөлмөрийн орцод ногдох гарц буюу ДНБ-ий хэмжээг илэрхийлнэ. Labour productivity is concerned with the amount (volume) of output that is obtained from each employee.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бүтээмж тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 01 сарын 06-ны өдрийн A/04 тоот тушаал) Methodology of Productivity Estimation (Order ? A/04 of Chairperson of NSO on June 01,2017)
6. Тооцох аргачлал Хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ий хэмжээ буюу хөдөлмөрийн бүтээмжийн түвшингээр тооцно. Labor productivity is defined by GDP per employed or labor productivity level.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-02-15
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж мян.төг tous.tugrugs
10. Эх үүсвэр ДНБ-ий үйлдвэрлэл болон орлогын аргын тооцоо, ажиллах хүчний судалгаа GDP by production and income approaches, labor force survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Мягмархатан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0500_011V2 http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0500_010V2