Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст MAIN INDICATORS OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION, by the end of the year
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Нийт актив, нийт пассив, банк бус санхүүгийн байгууллагын тоо, харилцагчдын тоо Total assets, total liabilities, number of non-bank financial institutions, number of customers
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал Methodology of financial and accounting
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Санхүүгийн зохицуулах хороо Financial Regulatory Commision
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-26
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_016V1