Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст MAIN INDICATORS OF INSURANCE SECTOR at the end of quarter
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Даатгалын нийт хураамжийн орлогыг даатгалын үйл ажиллагаанаас олсон нийт орлогоор тодорхойлно. Total insurance premium income from insurance activities total income earned.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны улирлын тайлан Д-2 Quarterly report of insurance organization D-2
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-26
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_025V1