Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнэ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнэ Average market price of crop products
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний үнийг баг, хорооноос цуглуулан, сум дүүргийн дундаж үнийг тооцон, аймаг нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэст хүргүүлэх бөгөөд аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэс нь сум, дүүргээс ирүүлсэн үнийн мэдээнд үндэслэж аймаг, нийслэлийн дундаж үнийг тооцно. The price of crop products will be collected at the bag and khoroo, calculated the average price at soums and districts level, and sent to aimag and city statistical offices. Aimag and manicipal statistical departments calculate average prices at aimags and the capital level from data provided by soums and districts.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Хөдөө аж ахуйн гол нэр төрлийн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн судалгааг сар бүр, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн худалдааны цэгүүдээс авч нэгтгэн сарын дундаж үнийг арифметик дунджаар тооцно. Data on average market price of some main agricultural products is compiled from sums, districts, aimags and the capital, collecting the prices from outlets in their respective areas on a monthly basis. To estimate an average price for a product, the arithmetic mean method is employed.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2009..
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн мэдээллийг сум, аймгаас цуглуулан гаргадаг.
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Даваажаргал
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019..
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_001V5; https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_001V4