Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Монгол улсын хүн ам Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Монгол улсын хүн ам Population of mongolia
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийг хэлнэ. Population of Mongolia is the total number of Mongolian citizens usually residing (for more than 183 days or 6 months) in Mongolia and Mongolian citizens residing in abroad.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийн нийлбэр дүн. Population of Mongolia is the total number of Mongolian citizens usually residing (for more than 183 days or 6 months) in Mongolia and Mongolian citizens residing in abroad.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1935--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ, ХА-3 National Statistical office of Mongolia, Population annual report, XA-3
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-16
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_071V3, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_003V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_027V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_004V1