Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Шувууны тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Шувууны тоо Number of poultry
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ашиг олох, амьдрал ахуйдаа ашиглах зорилгоор өсгөн үржүүлж байгаа гэрийн тэжээвэр амьтад юм. Шувууг тахиа, галуу, цацагт хяруул, бөднө гэж төрлөөр бүртгэнэ. Domestic animals that are raised and kept for productive, business and household livelihood purposes.Birds are recorded by types, namely chicken, goose, turkey, and quail.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, МАЛЫН ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР Instructions for completing the Questionnaire for the Census of Livestock, Domestic Animals, and Fences and Wells
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1971-12-25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж мян.тол tous.heads
10. Эх үүсвэр МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙНТООЛЛОГО Livestock and domestic animals, fences, wells census
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Болормаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-06-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_018V1