Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар бүлэг Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийг ойлгоно. Crimes against ownership right is understand that are specified in Chapter 17 of the Criminal Code of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар бүлэг Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт Хулгайлах, дээрэмдэх, залилах, хөрөнгө завших, алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших, бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлэх, авто тээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүйгээр авч явах, эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах, нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих, болгоомжгүйгээр эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх, мал хулгайлах хэргүүдийг хамруулна. "According to the Chapter 17 of the Criminal Code of Mongolia, a crimes against ownership right includes Chapter 17 of the Criminal Code of Mongolia on crimes against property rights includes theft, robbery, fraud, embezzlement, erroneous transaction, wrong parcel, lost property, misappropriation of livestock, threatening to take other people's property, driving a vehicle without a permit, destruction or damage to property, negligence in protecting the property of others, violation of the rights of notaries and state registrars, careless destruction, damage, loss of property, livestock theft cases."
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Улирал, Жил Month, Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_023V1