Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр DEATHS, by sex and age group
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Тухайн жилд нас барсан хүний тоог илэрхийлнэ. Is the number of death population of a given year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд нас барсан хүний тоог илэрхийлнэ. Is the number of death population of a given year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1987-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_016V1