Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Халдварт өвчнөөр өвчилсөн хүний тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Халдварт өвчнөөр өвчилсөн хүний тоо Incidence of communicable diseases
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлангийн жилд шинээр бүртгэгдсэн халдварт өвчний тохиолдолоор илэрхийлэгдэнэ. Registered incidence of communicable diseaseas in a given year
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тайлангийн жилд шинээр бүртгэгдсэн халдварт өвчний тохиолдолоор илэрхийлэгдэнэ. Registered incidence of communicable diseaseas in a given year
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагам, Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_020V1,https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_035V1