Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, аймаг, нийслэлээр STATE BUDGET INVESTMENT, by aimag and the Capital
2. Салбар Хөрөнгө оруулалт Investment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт "Төсвийн хөрөнгө оруулалт" гэж төсвөөс санхүүжүүлж, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих хөрөнгийн зарлагыг хэлнэ. "Public investment" means the capital expenditure to be financed from the budget and transferred to the ownership of the legal person pertaining to the budget of the relevant level.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Улс, орон нутгийн төсвөөр санхүүжсэн хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл, тусламжийн шугамаар санхүүжсэн хөрөнгө оруулалтын мэдээг Сангийн яамнаас гаргаж Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлэх бөгөөд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын мэдээг Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн статистикийн мэдээнээс тооцон гаргана. The investment consists of foreign and domestic financial resources. The Ministry of Finance of Mongolia compiles data on investment from the state and local budget and investment financed from foreign aid and loan and sends to the National Statistical Office while the Mongolbank compiles data on foreign direct investment which is calculated by balance of payment statistics.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2011-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Монгол банкны Төлбөрийн тэнцэл, Сангийн яамны Төсвийн мэдээ
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-05-04
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0901_004V1