Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Орон сууцны фонд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Орон сууцны фонд Housing stock
2. Салбар Орон сууц, нийтийн аж ахуй Housing, public service and amenities
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны мэдээг барилга нэг бүрээр хагас, бүтэн жилээр гаргадаг. Data on commissioned apartments are reported on yearly and half year basis.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Маягтаар гардаг үзүүлэлт дээрээ өмнөх оны сангаа нэмдэг. Forms are added to the template for the previous year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Хагас жил, Жил Half year, Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Аж ахуйн нэгж, байгууллага Establishment
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Оюундарь
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-11-23
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1700_001V1