Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого Occupational accident, acute poisonings
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Үйлдвэрлэлийн осол гэж хөдөлмөр эрхлэгч иргэн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг ойлгоно. Хурц хордлого гэж цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт бодисын нөлөөгөөр хурц, цочмог хэлбэрээр богино хугацаанд хордохыг ойлгоно. Осолдогч гэж үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн ажилтан, иргэнийг ойлгоно. Occupational accident: an unexpected hazards and other similar factors that occurs to employed person during the course of implementing work and production. Acute poisoning: short-term severe poisoning caused by exposure to active biological radiation and toxic chemical substances. Injured person: a person affected by occupational accident and/or acute poisoning.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогоос шалтгаалсан гэмтлийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн A/185 тоот тушаал) Methodology for calculating statistics on injuries caused by occupational accident and acute poisoning (appendix to other A/185 of Chairperson of NSO on december 24, 2019)
6. Тооцох аргачлал Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн нэг ажилтан, иргэнийг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын нэг тохиолдол гэж үзнэ. Хэрвээ нэг осол, хордлогод нэгээс дээш тооны хүн өртсөн бол осолдогч тус бүрээр үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын тохиолдол гэж тооцно. Бүлэг осол, хурц хордлого: гэж нэг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод 2, түүнээс дээш тооны ажилтан, иргэн өртөхийг ойлгоно. Single employed person: An employee or a citizen involved in an occupational accident or acute poisoning shall be considered as one case of an occupational accident or acute poisoning. If more than one person is involved in an accident or poisoning, each victim is considered as a case of an occupational accident or acute poisoning.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016-01-29
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар General Agency for Specialized Inspection
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Х.Анударь
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_039V3; http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_039V4