Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Шинжлэх ухааны байгууллагын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Шинжлэх ухааны байгууллагын тоо Number of scientific research institutions
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Эрдэм шинжилгээний байгууллагад эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдана. The scientific research institutions refer to institutions and enterprises engaged in scientific research, experiments and inventions.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Нийт эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тооны нийлбэр байна. Total number of institutions and enterprises engaged in scientific research, experiments and inventions.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_006V1