Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт МУ-ын ЭХ-ийн 11 дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэргүүдийг ойлгоно. Crimes against human health immunity is understood as the cases specified in Chapter 11 of the Criminal Code of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал МУ-ын ЭХ-ийн 11 дүгээр бүлэгт заасан Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол болгоомжгүйгээр учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол болгоомжгүйгээр учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах, Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийг хамруулна. According to the Chapter 11 of the Criminal Code of Mongolia, crimes against human health immunity include intentional infliction of serious harm to human health, careless infliction of serious harm to human health, intentional infliction of less serious damage to human health, careless damage of less serious damage to human health, minor damage to human health, domestic violence.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_015V2