Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хөдөө аж ахуйн газар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хөдөө аж ахуйн газар Agricultural areas
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр, хадлан, тариалан, атаршсан газар, хөдөө аж ахуйн барилга, байгууламжийн дэвсгэр, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан бусад газар хамаарна. Agricultural land is typically land devoted for agriculture, including arable land, fallow land, pastures, meadows, permanent crops field, and other land used for agricultural production.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (ҮСХ -НЫ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН А/188 ТООТ ТУШААЛЫН I ХАВСРАЛТ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A/ 188 of November 07 , 2022)
6. Тооцох аргачлал бэлчээр, хадлан, тариалан, атаршсан газар, хөдөө аж ахуйн барилга, байгууламжийн дэвсгэр, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан бусад газар хамаарна. land for agriculture, including arable land, fallow land, pastures, meadows, permanent crops field, and other land used for agricultural production.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1970-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж га ha
10. Эх үүсвэр Газрын нэгдсэн сангийн тайлан Land classification
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхтуул
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-12-31
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_002V1