Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нэг хүнд ногдох хөдөө аж ахуйн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нэг хүнд ногдох хөдөө аж ахуйн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Main agricultural production per capita
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөө аж ахуйн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (мах, сүү, өндөг, үр тариа, төмс, хүнсний ногоо г.м)-ийг жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулж тооцно.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (ҮСХ -НЫ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН А/188 ТООТ ТУШААЛЫН I ХАВСРАЛТ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A/ 188 of November 07 , 2022)
6. Тооцох аргачлал Нэг хүнд ногдох ХАА-н гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл Хөдөө аж ахуйн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (мах, сүү, өндөг, үр тариа, төмс, хүнсний ногоо г.м)-ийг жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. Нэг хүнд ногдох ХАА-н бүтээгдэхүүн= (ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл)/(Хүн амын жилийн дундаж тоо) Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: Энэ үзүүлэлтийг жилийн эцсийн мал тооллого, ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ, хүн амын мэдээллээс жил бүр тооцно. Мэдээллийн задаргаа: Улсын хэмжээнд, бүс, аймаг, нийслэл, салбараар гаргана.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж кг kg
10. Эх үүсвэр Энэ үзүүлэлтийг жилийн эцсийн мал тооллого, ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ, хүн амын мэдээллээс жил бүр тооцно.
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Мягмарханд
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_019V1