Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛГӨӨН, бүс, аймаг, нийслэл, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛГӨӨН, бүс, аймаг, нийслэл, сараар REGISTERED UNEMPLOYED MOVEMENT, by region, aimag and the Capital, month
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хуулиар зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрлөх насны, хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, цалин хөлстэй ажил болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэггүй, тухайн үед ажиллахад бэлэн, цалин хөлстэй ажил идэвхтэй хайж байгаа хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, хөдөлмөрийн хувийн биржид бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн хөдөлгөөнийг ойлгоно. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн хөдөлгөөний мэдээ нь аймаг, нийслэлээр 2008 оны 1 сараас эхлэн гарах боломжтой юм. Registered unemployed movement are those segments of the population of the working-age who are currently not involved in a paid or self-employed job and actively seeking work and registered at the labor and social welfare services divisions and labor exchange office according to the legislation of Mongolia. The number of registered unemployed movement by aimag, and the capital which is available in January 2014.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагад ирж бүртгүүлж байгаа иргэдийг тусгай бэлтгэгдсэн маягтын дагуу хувь хүний мэдээллийг шууд бүртгэн авч нэгтгэдэг. The citizens who have been directly registered at the labour and social welfare organizations.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2008-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам The Ministry of Labor and Social protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-10-22
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_002V6