Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хүн амын амьжиргааны доод түвшин Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хүн амын амьжиргааны доод түвшин Minimum subsistance level of population
2. Салбар Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ Household income, expenditure and minimin subsistence level of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлд зааснаар хүн амын амьжиргааны доод түвшин гэж “...хүн амын хэрэглээний доод хэмжээг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг, хэрэглээний доод хэмжээ гэж хүний нэн тэргүүний зайлшгүй хэрэгцээг хангах хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний сагсаар тодорхойлсон бараа, үйлчилгээний шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон тоо, хэмжээ”-г ойлгоно. The minimum subsistence level refers to a minimum consumption level expressed in monetary value. The minimum consumption level refers to a scientifically set quantity of consumption to meet basic needs as defined in the food and non-food consumption baskets.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын амьжиргааны баталгаажих доод түвшинг тодорхойлох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын тушаал 2014 оны 04 сарын 11 өдрийн тушаал ) Methodology for Determining Minimum Subsistence Level (Order of Chairperson of NSO on 11 April 2014)
6. Тооцох аргачлал Хэрэглээний сагсыг үндэслэн хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох арга болон Индексжүүлэх арга Method of determining the minimum living standard of the population based on the consumption basket and Indexed
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2001-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр ҮСХ NSO
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Оюунцэцэг, Н.Хэнбиш
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-02-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_010V1