Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Давж заалдах шатны шүүхийн хэрэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Давж заалдах шатны шүүхийн хэрэг Crime of the Court appeal
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн дагуу давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн хэргийг ойлгоно. The number of cases resolved by a court of appeal according to the Law on Court of Mongolia,
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын Эрүүгийн хууль болон бусад хууль, тогтоомжийг зөрчиж, хууль, хяналтын байгууллагаар шалгагдан гэм буруутай нь тогтоогдож, давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр гарсан хэргийн тооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно. The total number of cases arising from the decision of the court of appeals which are determined by the law enforcement agency in violation of the Criminal Code of Mongolia and other laws and regulations of Mongolia.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-04-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_032V1