Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАД 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ХАМРАГДСАН ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАД 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ХАМРАГДСАН ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст PERCENTAGE OF MOTHERS DELIVERED CHILD, BY ANTENATAL CARE COVERAGE, by region, aimag and the capital
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлангийн хугацаанд бүртгэгдсэн нийт хяналтанд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдээс 6 түүнээс дээш удаа хяналтанд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь юм. Pregnant women who have been screened for more than six times as pregnant women under the control of the reporting year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating health indicators
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагам
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_046V1