Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо Registred unemployed
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хуулиар зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрлөх насны, хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, цалин хөлстэй ажил болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэггүй, тухайн үед ажиллахад бэлэн, цалин хөлстэй ажил идэвхтэй хайж байгаа хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, хөдөлмөрийн хувийн биржид бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийг хамруулна. Ажиллах хүчний судалгааны үр дүнгээр гаргадаг улсын хэмжээний нийт ажилгүй иргэд дотор бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн мэдээлэл багтдаг. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо нь 1998 оны 1 сараас эхлэн хүйсээр гарна. Харин насны бүлэг, хүйс, аймаг нийслэлээр 2008 оны 1 сараас эхлэн гарах боломжтой юм. Registered unemployed are those segments of the population of the working age who are currently not involved in a paid or self-employed job and actively seeking work and registered at the labor and social welfare services divisions and labor exchange office according to the legislation of Mongolia. Total unemployed citizens based on estimated from outcome of the LFS include registered unemployed.The number of registered unemployed by sex which is available in January 1998. It is available from January 2008, by age group, sex, aimag and the capital.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагад ирж бүртгүүлж байгаа иргэдийг тусгай бэлтгэгдсэн маягтын дагуу хувь хүний мэдээллийг шууд бүртгэн авч нэгтгэдэг. The citizens who have been directly registered at the labour and social welfare organizations.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1998/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам The Ministry of Labor and Social protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/11/01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_002V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_002V4