Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Зочид буудалд буусан ор хоногийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Зочид буудалд буусан ор хоногийн тоо Number of stayed days of visitors
2. Салбар Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны газар Trade, Hotel and restaurant sector
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант хугацаанд зочид буудалд байрласан зочин тус бүрийн байрласан ор хоногийн тоог хэлнэ. The number of days in which each guest is located in the hotel is the number of days in the hotel.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Hotel and Restaurant Statistics (Order ?01/10 of Chairperson of NSO on January 18, 2008)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд зочид буудалд байрласан зочин тус бүрийн байрласан ор хоногийн тооны нийлбэрээр гаргана. During the reporting period, the total number of bed space per guest per guest will be calculated.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж ш pcs
10. Эх үүсвэр Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ 20.. year ..quarter report on activities of hotels
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/11/16
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1602_001V1