Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хөдөлмөрийн маргаан Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хөдөлмөрийн маргаан Labour dispute cases resolved by court
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөрлөх эрх түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлын хүрээнд ажиллагч болон ажил олгогчдын хооронд үүссэн саналын зөрүү юм.(МУ-ын ХХ) The dispute between the employee and employer within the legitimate interests related to the rights to work.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд бүх шатны шүүхээр шалгагдан шүүхийн шийдвэр гарсан нийт хөдөлмөрийн маргааны тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Total number of labour dispute cases which are inspected and resolved by all level of court during the reporting period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл The General Judicial Council of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_10V1