Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Гахайн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Гахайн тоо Number of pigs
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Мал, тэжээвэр амьтад гэж хөдөө аж ахуйн зориулалтаар өсгөн үржүүлж байгаа амьтдыг хамруулна. Үүнд, адуу, үхэр, тэмээ, хонь, ямаа болон гахай, шувуу, зөгийн аж ахуй орно. Ашиг олох зорилгогүйгээр өсгөн үржүүлж байгаа гэрийн тэжээмэл амьтад (муур, нохой зэрэг) нь энд орохгүй. Livestock refers to all animals, birds and insects kept or reared in captivity mainly for agricultural purposes. This includes cattle, buffaloes, sheep, goats and pigs, as well as poultry, bees. Domestic animals, such as cats and dogs, are excluded unless they are being raised for food or other agricultural purposes.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (ҮСХ -НЫ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН А/188 ТООТ ТУШААЛЫН I ХАВСРАЛТ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A/ 188 of November 07 , 2022)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн статистикийн арга зүй Methodology of Agricultural statistics of Mongolia
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1971-12-28
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГО Livestock and domestic animals, fences, wells census
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-06-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_017V1