Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Соёлын төв (ордон)-ийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Соёлын төв (ордон)-ийн тоо Cultural centers
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Сум, дүүргийн иргэдэд зориулан соёл, урлагийн бие даасан уран бүтээл, улс төр, хүмүүжлийн ба соён гэгээрлийн үйл ажиллагааг явуулдаг нийт байгууллагыг хамааруулна. All organizations engaged in cultural, artistic, political, educational, and educational activities for soum and district citizens.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал ) Methodology for Main indicators of Cultural statistics (Order ?01/144 of Chairman of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Соёлын төв (ордон)-г аймаг, хотын үйлдвэр, албан байгууллагын гэж ангилж, төрийн болон төрийн бус, орон нутгийн өмчлөлийн хэлбэрт соёлын төв (ордон)-ийн дүнгээр улсын тоог гаргана. The cultural center (palace) is classified as aimag and city enterprises and state and state the number of state and non-state and local cultural centers (castles).
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2013-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_009V2