Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр Нүүр хуудас Гэмт хэрэг ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр Нүүр хуудас Гэмт хэрэг ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 27 дугаар бүлэг Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийг ойлгоно. Chapter 27 of the Criminal Code of Mongolia defines a Crimes against traffic safety and regulation of vehicle use.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 27 дугаар бүлэг Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгт (Төмөр замын хөдлөх бүрэлдхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюултайгаар халдах, Төмөр замын хөдлөх бүрэлдхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюул учруулах, Төмөр замын, агаарын, усан замын тээврийн хөдөлгөөнийг ба ашиглалтын аюулгүй байдлын журам зөрчих, Нисэх багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, Осол, зөрчилд өртсөн агаарын хөлгийн бодит хяналтын хэрэгслийг устгах, гэмтээх, Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийг устгаж гэмтээх, нийслэгийн хөдөлгөөнд саад учруулах, Агаарын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд халдах, Агаарын хөлгийг авч зугатаах, Замын байгууламжийн ашиглалт, засварын аюулгүй байдлын журам зөрчих, Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих, Авто тээврийн гэмт хэрэг үйлдсэн жолооч зугтаах хэргүүдийг хамруулж тооцно. "According to the Chapter 27 of the Criminal Code of Mongolia, a Crimes against traffic safety and regulation of vehicle use includes dangerous attack on railway rolling stock, ships and aircraft, endanger the movement of railway rolling stock, ships and aircraft, violation of railway, air and water traffic and operational safety regulations, interference in the activities of the flight crew, destroying or damaging the actual control equipment of the aircraft affected by the accident, destroying or damaging air navigation equipment, obstruction of flight, air traffic safety violations, escaping the plane, violation of safety rules for operation and maintenance of road facilities, violation of traffic safety and operation rules, escaping the driver who committed a traffic crime. "
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_026V1