Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Худалдааны салбарын нийт үйлдвэрлэлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Худалдааны салбарын нийт үйлдвэрлэлт Total output of wholesale trade
2. Салбар Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны газар Trade, Hotel and restaurant sector
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагуудын худалдаж авсан бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас орсон орлого буюу худалдааны нэмэгдэл, ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон бүтээгдэхүүн, барилга, байшин, машин, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс олсон орлого, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас орсон орлого, бусад орлогын нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Revenue from sales of goods purchased by wholesale and retail establishments or trade surpluses, and their income from rental of products, buildings, houses, machinery, equipment, and other non-core activities.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын худалдааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( YСХ-ын даргын 2009 оны 12 сарын 29-ний 01/177 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Retail and Wholesale Trade Statistics (Order ?01/177 of Chairperson of NSO on December 29, 2009)
6. Тооцох аргачлал Бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагуудын худалдаж авсан бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас орсон орлого буюу худалдааны нэмэгдэл, ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон бүтээгдэхүүн, барилга, байшин, машин, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс олсон орлого, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас орсон орлого, бусад орлогын нийлбэрээр нийт үйлдвэрлэлтийг тооцно. Total production by sales of goods purchased by the wholesale and retail establishments, sales of goods, buildings, houses, machinery and equipment paid by employees to their employees, total income from non-core activities and income from other income.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1995/11/29
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Худалдаа эрхэлдэг ау ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны улирлын мэдээ Quarterly report of trade entity
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/11/29
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1600_001V1