Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Улсын хилээр орсон гадаадын зорчигчдын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Улсын хилээр орсон гадаадын зорчигчдын тоо Number of inbound foreign passengers
2. Салбар Аялал жуулчлал Tourism
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хилээр орсон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг хамруулна. It covers foreign passengers who inbound the border of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 ) Methodology for Indicators of Tourism Statistics (Order ?01/180 of Chairperson of NSO on November 29, 2011)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын хилээр орсон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг тивээр ангилан гаргана. The number of Inbound foreign passengers is dis-aggregated by region.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хил хамгаалах ерөнхий газрын Хилээр нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн хэрэгслийн мэдээ Registration of inbound and outbound passengers and vehicles, General Authority for Border Protection of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_005V2