Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүд Indicators of poverty
2. Салбар Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ Household income, expenditure and minimin subsistence level of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт ЯДУУРЛЫН ХАМРАЛТЫН ХҮРЭЭНИЙ ИНДЕКС буюу ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН нь нийт хүн амд ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын эзлэх хувийг харуулна. ЯДУУРЛЫН ГҮНЗГИЙРЭЛТИЙН ИНДЕКС нь ядуу хүн амын хэрэглээний дундаж түвшин ядуурлын шугамаас хэдэн хувиар доогуур байгааг илэрхийлнэ. ЯДУУРЛЫН МЭДРЭМЖИЙН ИНДЕКС нь ядуу хүн амын дундах хэрэглээний тархалтыг харуулна. Тухайн өрхийн хэрэглээ нэмэгдсэн ч хэмжээ нь ядуурлын шугамаас доогуур байвал ядуурлын хамрах хүрээ, гүнзгийрэлт өөрчлөгдөхгүй харин ядуурлын мэдрэмж нь нэмэгдэнэ. The POVERTY HEAD COUNT INDEX (α=0) is the share of the population whose consumption is below the poverty line. This is a most widely used poverty index, that is comparably easy to interpret and understand, while other two more indices poverty gap and severity of poverty are used in order to get more comprehensive pictures of poverty. The poverty gap (α=1) is the average distance below the poverty line as a proportion of the poverty line where the mean is taken over the whole population, counting the non-poor as having zero poverty gaps. The severity of poverty (α=2) is the distribution of the consumption among the poor population. However, household consumption has increased, its amount is below poverty line, and poverty headcount and gap do not change, while poverty severity increases.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Элбэр, Ланжоу нарын боловсруулсан аргачлалыг ашиглан ядуурлын үзүүлэлтүүдийг засаг захиргааны боломжит анхан шатны нэгжийн түвшинд тооцохдоо судалгаанд орсон нарийвчилсан үзүүлэлтүүдийг тооллогод хамрагдсан хүн амын тоо мэдээлэлд тулгуурлан аль болох нарийвчлан тархааж тооцох аргыг ашигласан. Мөнгөн дүнгээр хэмжигдэх ядуурлын үзүүлэлтүүд тооцох, Мөнгөн дүнгээр үл хэмжигдэх ядуурлын үзүүлэлтүүд тооцох гэсэн хоёр аргыг ашигласан. 1. Мөнгөн дүнгээр хэмжигдэх ядуурлын үзүүлэлтүүд тооцох: Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээллийг ашиглан нэг хүнд ногдох зарлагын регрессийн загвар гаргаж, тооллого болон судалгааны мэдээлэлд аль алинд нь байгаа ижил төрлийн үзүүлэлтүүдээ ялгаж багцална. Дараа нь энэ загвараар тооцсон коэффициентуудаар хүн ам, орон сууцны тооллогын мэдээллийг ашиглан тооллогод хамрагдсан өрх бүрийн зарлагыг тооцно. Эцэст нь ингэж тооцсон өрхийн зарлагын мэдээллээ ашиглан хүн амын аж байдлын үзүүлэлтүүдийг (ядуурлын хамралтын хүрээ, гүнзгийрэлт, мэдрэмж, тэгш бус байдал) газарзүйн өөр өөр байршлаар тооцно. 2. Мөнгөн дүнгээр үл хэмжигдэх ядуурлын үзүүлэлтүүд тооцох: Мөнгөн дүнгээр үл хэмжигдэх ядуурлын үзүүлэлтүүд нь тооцоход хялбар, давхар тооцоолол шаарддаггүй. Ихэнх тохиолдолд эзлэх хувийн жинг ашигладаг, тухайлбал, цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын хувийн жин гэх мэт. POVERTY MAPPING METHODOLOGY The different indicators presented in this report are using two different methodologies, one for the monetary poverty indicators and a second one for the non-monetary indicators. 1. MONETARY POVERTY The basic idea behind the methodology is rather straightforward. First, a regression model of per capita expenditure is estimated using HSES survey data, limiting the set of explanatory variables to those, which are common to both that survey and the latest Census. Next, the coefficients from that model are applied to variables defined similarly in the Census data set to predict the expenditure level of every household in the Census. And finally, these predicted household expenditures are used to construct a series of welfare indicators (e.g. poverty level, depth, severity, inequality2) for different geographical subgroups. 2. NON-MONETARY POVERTY Contrary to the monetary poverty indicators which are very complex and time-consuming to compute, the non-monetary indicators are very straightforward to calculate and do not involve any estimation procedure. In most cases we simply take the proportion of individuals having, say electricity, at home.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2012-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллого, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2011 оны судалгааны мэдээлэл Population and Housing Census-2010, Household Socio-Economic Survey-2011
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2012-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_022V1