Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Халуун усны үйлчилгээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Халуун усны үйлчилгээ Bathing service
2. Салбар Орон сууц, нийтийн аж ахуй Housing, public service and amenities
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Халуун усны цэг, халуун усны багтаамжаар гардаг. Data on bathing service is reported on bathhouse and capacity.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр гардаг. Each item is calculated for each parameter.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1994-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Оюундарь
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-11-23
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1700_004V1