Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Эм зүйчдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Эм зүйчдийн тоо The number of pharmacists
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант жилд ажиллаж байгаа эм зүйчдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ The number of pharmacists working during the reporting year
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Methodology for calculating basic health statistics
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагма
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-04
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_007V1