Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Мал аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Мал аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэл Gross livestock output
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөө аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэл, нэмэгдэл өртгийг "Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал”-ын 2.1.1-д тусгагдсаны дагуу тооцно. Gross agricultural output and value added shall be estimated according to Provision 2.1.1 of the Methodology for Gross Domestic Product and Gross National Income.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал) Methodology for GDP and GNI (Order ? 13/134 of Chairperson of NSO on November 26, 2013)
6. Тооцох аргачлал "Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал”-ын 2.1.1-д тусгагдсаны дагуу тооцно. Methodology for Gross Domestic Product and Gross National Income
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-20
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж мян.төг tous.tugrugs
10. Эх үүсвэр Энэ үзүүлэлтийг жилийн эцсийн мал тооллого, малын ашиг шимийн гарцын судалгаа, ХАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчийн үнийн судалгаа, ХАА-н үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан мэдээллээс жил бүр тооцно. This indicator is based on Livestock census, Survey of livestock yields, The price of agricultural products, Annually entreprise reports of entities engaged in agricultural activities.
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Болормаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-06-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_001V1