Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь Proportion of population without access to safe drinking water sources
2. Салбар Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд Millennium development goals indicators
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь нь нийт хүн амын дунд төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус усан хангамж, хамгаалагдсан худаг, булаг шанднаас ундны усаа авч хэрэглэж чадахгүй байгаа хүн амын тоог хувиар илэрхийлнэ. Percentage of people who can not use drinking water from centralized and decentralized water supply, protected wells and springs.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2008 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 01/182 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Millennium Development Goals in Mongolia (Order ?01/182 of Chairperson of NSO on December 31, 2008)
6. Тооцох аргачлал (Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын тоо) / (тухайн жилийн дундаж хүн амын тоо)* 100 (Number of population without access to safe drinking water sources) / (average population of the year)*100
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-05-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр ҮСХ, ХАОСТ, НҮТС National Statistical office of Mongolia, Population and Housing census of Mongolia, Social indicator sample survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-30
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_036V1