Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2010=100%) ТООЦОХ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2010=100%) ТООЦОХ Real wage index (2010=100%)
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт Бодит цалингийн индекс Real wage index (2010=100%)
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бодит цалингийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/173 тоот тушаал ) Methodology for Real Wage Index (Order ? 01/173 of Chairperson of NSO on December 25, 2009)
6. Тооцох аргачлал Бодит цалингийн индексийг тооцохдоо нэрлэсэн цалингийн индексийг, тайлант оны хэрэглээний үнийн индекст харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ. A real wage index is the percentage of nominal wage index to consumer price index of corresponding period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр НДЕГ General Authority for Social Insurance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-12-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_036V2