Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИДЫН МЕДИАН ЦАЛИН Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИДЫН МЕДИАН ЦАЛИН Monthly median wages of employees in establishments
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт Медиан цалин нь ажиллагчдын цалинг өсөх эсвэл буурах эрэмбээр байршуулсан цувааг таллан хувааж байгаа ажилтны цалин юм. Median wage is the amount that divides the wage distribution into two equal groups, half having wage above that amount, and half having wage below that amount.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд НДШ төлсөн ажиллагчдын цалинг өсөх эрэмбээр жагсаахад түүний төв буюу хоёр талыг тэнцүү хэсэгт хувааж буй ажилтны цалинг ойлгоно. Median wage is from the report of the General Authority for Social Insurance, the amount that divides the wage distribution into two equal groups, half having wage above that amount, and half having wage below that amount.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж мян.төг tous.tugrugs
10. Эх үүсвэр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар General Authority for Social Insurance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-09
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_069V2