Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Төлбөрийн тэнцэл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Төлбөрийн тэнцэл Balance of Payment
2. Салбар Төлбөрийн тэнцэл Balance of payments
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм. The Balance of Payments (BoP) is a statistical statement that summarizes the transactions of residents and non-residents during a period. It consists of the goods and services account, the primary income account, the secondary income account, the capital account, and the financial account.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Монгол улсын төлбөрийн тэнцэлийг боловсруулах аргачлал ( Монголбанкны Ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2012 оны 04 сарын 13-ны A-30/1/28 ) Methodology of Balance of Payments (Order ? A-30/1/28 President of Bank of Mongolia and Chairperson of NSO on April 13, 2012)
6. Тооцох аргачлал Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2012 оны A-30/1/28 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсын төлбөрийн тэнцлийг боловсруулах аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна. According to the Methodology for Balance of Payments, revised and approved by a joint Order A-30/1/28 of 2012 by the President of the Bank of Mongolia and Chairman of the NSO, the Balance of Payments is compiled by the Bank of Mongolia on a monthly, quarterly, and annual basis.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Монгол банк төлбөрийн тэнцлийн статистик Bank of Mongolia Balance of Payments statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Адъяадорж
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1500_003V4