Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН БҮТЭЦ, барилгын төрлөөр, жилээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН БҮТЭЦ, барилгын төрлөөр, жилээр Structure of construction, capital repairs and maintenance, by type of construction, year
2. Салбар Барилга Construction
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Барилга угсралт, их засварын ажлын бүтцийг барилгын төрлөөр тооцсон хувь Estimated percentage of structure of construction and capital repairs, by type of construction
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт) Methodology of Regional GDP and Capital Accumulation (Appendix 2 to Order of Chairperson of NSO A/219 on December 26, 2017)
6. Тооцох аргачлал Барилгын төрөл бүрээр хийгдсэн ажлын хэмжээг нийт барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээнд харьцуулна. Compare sum of construction activities by type to total of construction and capital repairs
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Барилга байгууламж, объектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ Quarterly report of construction and objects in 20...
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Баасан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-29
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0902_004V1